Trimite unui prieten

Concesionarea a 11 Loturi de teren, în vederea dezvoltării unui ansamblu de locuinţe colective cu funcţiuni complementare

Exportă PDF - Concesionarea a 11 Loturi de teren, în vederea dezvoltării unui ansamblu de locuinţe colective cu funcţiuni complementare Tipărește pagina - Concesionarea a 11 Loturi de teren, în vederea dezvoltării unui ansamblu de locuinţe colective cu funcţiuni complementare Trimite unui prieten - Concesionarea a 11 Loturi de teren, în vederea dezvoltării unui ansamblu de locuinţe colective cu funcţiuni complementare

publicat de VLAD AURORA DELIA in Luni , 16 Noiembrie 2015, 13:34

+ - R

Consiliul Local al municipiului Oradea

prin

Administraţia Imobiliară Oradea cu sediul în Oradea, P-ţa. Unirii nr. 1, organizează licitaţie publică deschisă cu plic închis1) Informaţii generale privind concedentul :

Consiliul Local al Municipiului Oradea prin Administraţia Imobiliară Oradea, cu sediul în Oradea - 410100, Piaţa Unirii nr. 1, judeţul Bihor, cod fiscal RO 23627620, telefon/fax: 0259/436.276, e-mail: aio@oradea.ro.

2) Informaţii generale privind obiectul licitaţiei:

Concesionarea a 11 Loturi de teren, grupate în 6 pachete, având o suprafaţă totală de 15.120 mp, situate în municipiul Oradea, str. Ceyrat, în vederea dezvoltării unui ansamblu de locuinţe colective cu funcţiuni complementare

3) Preţul de pornire (redevenţa) al licitaţiei publice deschise este de :

7,00 lei/mp/an.

4) Durata concesiunii este de 10 ani.

5) Informaţii privind documentaţia de atribuire:

5.1. Documentaţia de atribuire se poate descărca accesând site-ul www.oradea.ro, secţiunea Licitaţii.

5.2. Garanţiile de participare la licitaţie aferente pachetelor sunt specificate în ANEXA Nr. 6 la documentaţia de licitaţie.

5.3. Modalităţi de constituire a garanţiei de participare:

Virament bancar în contul RO74TREZ0765006XXX005460 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, titular de cont Administraţia Imobiliară Oradea, cod fiscal 21982927 sau scrisoare de garanţie bancară pentru participare la procedură.

5.4. Taxa de participare este de 500 lei/ pachet de amplasamente.

5.5 Aceasta poate fi achitată la Casieria Administraţiei Imobiliare Oradea, Piaţa Unirii nr. 1, Sala Ghişeelor sau în contul Administraţiei Imobiliare Oradea, cod fiscal 21982927, cont RO74TREZ0765006XXX005460 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea.

5.6. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 25.11.2015, ora 15:00.

6) Informaţii privind ofertele:

6.1. Data limită de depunere a ofertelor: 07.12.2015, orele 10:00.

6.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oradea, Piaţa Unirii nr. 1, Serviciul Relaţii cu Publicul - Sala Ghişeelor, ghişeul nr. 9 sau 7.

6.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Ofertanţii transmit ofertele lor în minim două plicuri sigilate:

1. un plic exterior cu documentele pentru calificare, şi

2. câte un plic interior (pentru fiecare pachet de loturi licitat), care va conţine oferta privind nivelul redevenţei şi oferta privind nivelul minim al investiţiei.

7) Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 07.12.2015 orele 12:00, în sala mică a Primăriei Municipiului Oradea.


8) Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secţia de Contencios Administrativ a Tribunalului Bihor, adresa: Oradea, str. Traian Lalescu nr. 1, cod 410174, judeţul Bihor; Registratură Generală - email: tr-bihor-reg@just.ro, fax: 0359/432750.


9) Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 13.11.2015


Cristian Beltechi Cristian Popescu Steliana Marinescu Carmen LeteaDirector General Director General Adj. Şef Serviciu Terenuri Consilier


 Înapoi la Stiri