Trimite unui prieten

Serviciul Parcari

Exportă PDF - Serviciul Parcari Tipărește pagina - Serviciul Parcari Trimite unui prieten - Serviciul Parcari

publicat de Administrator in Marti , 29 Noiembrie 2011, 15:09

+ - R


Serviciul Parcări  
                                        Principalele atributii ale compartimentelor din structura organizatorică:
-      organizează şi coordonează, în conformitate cu prevederile legale şi hotărârile Consiliului Local al Municipiului Oradea, activitatea de administrare a parcărilor publice din municipiul Oradea;
-      organizează şi coordonează, în conformitate cu prevederile legale şi hotărârile Consiliului Local al Municipiului Oradea, activitatea de administrare a parcărilor taxi din municipiul Oradea;
-      organizează şi coordonează activitatea de parcare a TIR-urilor în parcările pentru TIR-uri;
-      organizează şi coordonează activitatea de plata a taxei de parcare cu telefonul mobil;
-      organizează şi coordonează, în conformitate cu prevederile legale şi hotărârile Consiliului Local al Municipiului Oradea, activitatile de blocare şi ridicare a autovehiculelor stationate neregulamentar în municipiul Oradea;
-  organizează şi coordonează, în conformitate cu prevederile legale şi hotărârile Consiliului Local al Municipiului Oradea, activitatea de ridicare a vehiculelor fără stăpân şi a vehiculelor abandonate pe domeniul public al municipiului Oradea;
-  organizează controlul modului de utilizare a parcărilor cu plată şi a altor locuri publice şi aplicarea de sancţiuni în cazul staţionării/parcării neregulamentare;
-  organizează inventarierea periodică a dotărilor din cadrul activităţilor;
-  întocmeşte referte, rapoarte şi situaţii şi elaborează proiecte de hotărâre cu privire la activităţile desfăşurate;
-  întocmeşte borderouri zilnice de încasări şi verifică corectitudinea încasărilor taxelor de parcare, ridicare, blocare;
-  urmăreşte derularea contractelor de prestări servicii efectuate de terţi pentru vânzarea tichetelor de parcare, a contractelor de locaţiune (folosinţă) a locurilor rezervate la societăţi bancare, societăţi hoteliere şi unităţi cu activităţi de intervenţie (armată, poliţie, pompieri, salvare etc); 
-  asigură colectarea veniturilor din taxe de parcare, ridicare şi blocare precum şi din amenzi contravenţionale;-  asigură efectuarea inventarului periodic pentru numerarul din casierie, documentele cu regim special şi dotările din cadrul activităţilor serviciului;
-  asigură întocmirea de documente centralizatoare privind intrările şi ieşirile de bunuri materiale şi valorice, şi pentru încasările în numerar;
-          asigură ca gestiunea să se încheie şi să se descarce zilnic odată cu semnarea de către casierul de la casieria centrală pentru primirea numerarului,a actului de depunere a numerarului ca dovadă a încasărilor (vânzărilor) realizate şi a document contabil în baza căruia soldul valoric al formularelor de tichete şi abonamente primite în gestiune se diminuează;
-          se îngrijeşte de existenţa în cantităţi suficiente a stocurilor la formularele necesare pentru Serviciul Gestionare Parcări;
-          îşi însuşeşte prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la activitatea de administrare a parcărilor, a ridicărilor şi blocărilor autovehiculelor şi cu privire la activitatea de casierie şi de gestionare a bunurilor;
-          eliberează bunuri  din gestiune doar pe bază de documente (bon de consum, aviz de însoţire a mărfii, factură) şi completează fişele de magazie cu cantităţile intrate sau ieşite;
 -        participă la acţiunile de inventariere a mijloacelor fixe, materialelor, obiectelor de inventar şi mijloacelor băneşti ori de cate ori este nevoie;
-        umăreşte şi răspunde de respectarea actelor normative specifice activităţii şi de aplicarea hotărârilor Consiliului Local;
-        asigură întocmirea unor documente de sinteză privind evoluţia şi dinamica veniturilor pe  o anumita perioadă de timp, precum şi o prognoză  a cestora;
-        asigură şi răspunde de respectarea legalităţii privind întocmirea formularelor cu regim special şi a documentelor financiar contabile la gestiunea Parcări şi la casieria Parcări;
-        asigură primirea, păstrarea şi eliberarea de bunuri materiale şi valorice, şi a documentelor utilizate în cadrul serviciului;
-        întocmeşte documente centralizatoare privind intrările şi ieşirile de bunuri materiale şi valorice;
-        asigură amenajarea locurilor de parcare, instalarea şi întreţinerea sistemelor de semnalizare şi dirijare a circulaţiei în parcările publice;
-        asigură tipărirea formularelor cu regim special (tichete, abonamente, bonuri cu valoare fixă pentru încasarea taxei pentru parcare neregulamentară, etc.);
-        eliberează tichete de parcare şi vouchere pentru plata cu telefonul mobil şi urmăreşte vânzarea acestora prin punctele de vânzare(chioşcuri de difuzare a presei şi unele magazine din zona parcărilor publice);
-        asigură imprimatele necesare pentru activităţile din cadrul serviciului;
-        eliberează, în sistem de ghişeu unic abonamentele, legitimaţiile şi autorizaţiile de parcare, abonamentele de acces la bazele sportive Bazin Acoperit şi Bazin Olimpic;
-        asigură dotarea parcărilor cu indicatoare, parcometre, stâlpişori, bariere, stâlpi de iluminat,  coşuri de gunoi, etc.;
-        asigură marcajele corespunzătoare în parcările cu plată şi pe partea de carosabil destinată parcărilor cu plată;
-        urmăreşte efectuarea salubrizării parcărilor publice de către serviciile publice din acest domeniu;
-        urmăreşte efectuarea deszăpezirii şi combaterea poleiului (pe timpul iernii) astfel încât să fie menţinute utilizabile numărul de locuri aferente parcării;
-        organizează şi coordonează activitatatea de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;
-        organizează şi coordonează gestionarea formularelor cu regim special şi a altor bunuri utilizate de Serviciul Gestionare Parcări;
-        organizează şi coordonează activitatea de facturare a tichetelor şi abonamentelor pentru parcare, a legitimaţiilor de parcare gratuită şi a abonamentelor pentru bazele sportive;
 
-        organizează şi coordonează gestionarea şi întreţinerea dotărilor parcărilor publice, a parcărilor taxi şi a parcului auto pentru ridicări şi blocări;
-        organizează şi coordonează activitatea de încasare a taxelor pentru staţionare/parcare neregulamentară, a taxelor pentru blocare şi ridicare a autovehiculelor, a taxelor pentru acces baze sportive,  a amenzilor contravenţionale pentru oprire/staţionare/parcare neregulamentară şi a utilităţilor pentru căminul de Nefamilişti Atelierelor;
-        asigură dotările necesare pentru toate activităţile din cadrul serviciului;
-        propune amenajarea de noi parcări;
-        asigură întreţinerea şi repararea dotărilor din parcări;
-        solicită service şi reparaţii la automatele electronice pentru tichete;
-        aplică sancţiuni conform hotărârilor consiliului local şi conform O.G.nr.2 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările ulterioare;
-        monitorizează activitatea de parcare în parcările publice;
-        soluţionează sesizările şi reclamaţiile referitoare la activităţile derulate;
-        întocmeşte rapoarte de specialitate, şi proiecte de hotărâre şi le înaintează spre aprobare consiliului local;
-        pune în aplicare hotărârile consiliului local cu privire la activităţile desfăşurate;
-      
întocmeşte propuneri de programe de buget pentru activităţile derulate prin serviciu;
-          propune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Oradea, în condiţiile legii, infiinţarea de parcări cu plată ;
-          propune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Oradea, în condiţiile legii, taxele pentru utilizarea parcărilor cu plată administrate;
-          controlează modul cum se realizează încasările în parcările publice cu plată;
-          asigură salubrizarea parcărilor publice cu plată;
-          răspunde de activităţile de blocare şi ridicare a vehiculelor staţionate neregulamentar;
-          răspunde de activitatile de ridicare a vehiculelor fără stăpân şi a vehiculelor abandonate pe domeniul public al municipiului Oradea;
-          împreună cu Serviciul Juridic întocmeşte contracte de locaţiune (folosinţă) pentru locurile rezervate la bănci şi hoteluri., pe care le propune spre aprobare conducerii A.I. Oradea;
-          împreună cu Serviciul Juridic întocmeşte contracte de comision pentru vânzarea tichetelor de parcare prin chioşcurile de difuzare a presei şi prin unele magazine din zona parcărilor publice cu plată, pe care le propune spre aprobare conducerii A.I. Oradea;
-          împreună cu Serviciul Proiectare şi Planificare Investiţii se asigură planificarea investiţiilor în parcările publice existente şi se propune înfiinţarea de noi parcări publice la sol, subterane şi supraterane;
-          propune Consiliului Local al municipiului Oradea, in condiţiile legii, modernizarea parcărilor şi implementarea de noi sisteme de încasare a taxelor de parcare;
-          asigură încasarea tarifelor pentru inchirierea sălii sporturilor;
-          asigura încasarea sumelor datorate de locatarii din caminul de nefamilişti Atelierelor;
-          asigura încasarea taxelor pentru parcare, taxelor pentru blocare si taxelor pentru ridicare, transport si depozitare;
-          pune în aplicare prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului sau unităţii administrativ – teritoriale;
-          rezolvă reclamaţiile şi sesizările cetăţenilor ;
-          asigură corespondenţa specifică serviciului, răspunde la reclamaţii şi contestaţii în legătură cu domeniul de activitate al serviciului ;
-         
întocmeşte planul de revizii şi reparaţii al echipamentelor, utilajelor, instalaţiilor din dotarea serviciului;
-          întocmeşte anual un plan de aprovizionare şi de câte ori este nevoie, referate de necesitate pentru utilajele din cadrul serviciului;
-          recepţionează lucrările de reparaţie efectuate de terţi la maşini, utilaje, instalaţii ;
-          predă către noii angajaţi şi preia de la cei care pleacă din unitate, maşinile, instalaţiile, echipamentele si aparatura din dotare;
-          participă la întocmirea documentaţiei tehnice – caiete de sarcini etc. în cadrul procedurilor de achiziţie publică ;
-          întocmeşte documentaţia necesară autorizării I.S.C.I.R. pentru personalul care deserveşte autospeciala de ridicări;
-          participă la recepţia calitativă şi cantitativă a mijloacelor fixe noi primite în dotare de A.I. Oradea;
-          asigură înscrierea în circulaţie a utilajelor care circulă pe căile publice, realizarea verificărilor şi autorizărilor prevăzute de reglementările în vigoare;
-          răspunde de încadrarea în consumul lunar de carburanţi, răspunde de buna funcţionare şi întreţinere a parcului auto;
-          colaborează cu celelalte compartimente din cadrul A.I. Oradea;
-          organizează şi asigură activităţile de prevenirea a situaţiilor de urgenţă, de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă;
-          personalul din cadrul serviciului răspunde de respectarea normelor de securitate si sanatate in munca, de prevenire a situatiilor de urgenta, de aparare impotriva incendiilor si de protectie civila;
-          exercită şi alte sarcini stabilite de conducerea A.I. Oradea, pentru domeniul  său de activitate;
-          întocmeşte planul de revizii şi reparaţii al autoturismelor, autospecialelor, blocatoarelor, parcometrelor, camerelor video, indicatoarelor de parcare şi alte dotări din cadrul activităţii;
-          asigură urmărirea conformităţii curselor efectuate cu cele înscrise în foile de parcurs.
-          asigură evidenta inspecţiilor tehnice periodice şi a asigurărilor de raspundere civilă şi facultative;
-          execută reparaţii curente, reparaţii accidentale, revizii tehnice, revizii periodice la mijloacele auto din dotarea serviciului;
-          asigură eliberarea şi evidenţa foilor de parcurs şi întocmirea fişelor de activitate zilnică pentru autovehiculele din dotarea serviciului;
-          asigură efectuarea constatărilor tehnice la sesizarea şoferilor sau în urma verificărilor efectuate şi întocmirea documentaţiilor pentru efectuarea reparaţiilor în cadrul atelierului propriu al A.I. Oradea sau în unităţi service autorizate atunci când dotarea tehnică a atelierului nu permite realizarea anumitor reparaţii de o complexitate ridicată;
-          analizează şi efectuează propuneri în vederea achiziţionării de mijloace auto noi;
-          verifică respectarea de către conducătorii auto a legislaţiei rutiere în vigoare;
-          asigură participarea personalului la efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului;
-          intocmeşte avize de însoţire a mărfii, facturi şi chitanţe pentru terţi;
-          întocmeşte situaţiile de plată către furnizori în vederea decontării facturilor;
-          verifică legalitatea la plată a tuturor facturilor de la furnizori şi încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;
-          efectuează încasări prin casieria Parcari şi depune sumele încasate la casieria centrală a A.I. Oradea;
-          întocmeşte situaţii cu privire la încasările taxelor de parcare;
-          ţine evidenţa documentelor depuse de utilizatorii parcărilor pentru acordarea de facilităţi în condiţiile normelor legislative în vigoare;
-          întocmeşte şi prezintă  informări şi referate, pe baza cererilor, sesizărilor,   reclamaţiilor, adreselor şi notelor interne;
-          exercită şi alte sarcini stabilite de conducerea unităţii în legătură cu domeniul de activitate;
Relaţiile interne;
Director general:
primeşte  răspunsuri, informări şi referate legate de activitatea serviciului; transmite dispoziţii în legătură cu specificul activităţii, transmite corespondenţa;
Director general Adjunct :
 primeşte informări privind activitatea Serviciului Gestionare Parcări  si semnează actele emise de acestea inclusiv  cele pentru care i-a fost delegat dreptul de semnătură conform dispoziţiei Directorului general;
 
Relaţii cu celelalte compartimente din cadrul A.I. Oradea:Servicul Parcări desfăşoară, în colaborare cu toate serviciile/birourile/compartimentele, activităţi legate de administrarea parcărilor publice, a ridicării şi blocării autovehiculelor şi orice alte activităţi necesare realizării atribuţiilor de serviciu.
Relaţiile externe  : CETĂŢENI : - primeşte cereri, sesizări, reclamaţii cu privire la problemele cu care se ocupă serviciul; - transmite răspunsuri la  cererile cetăţenilor;


Luni-Vineri   0830-1600 

Sâmbătă -Duminică   închis 

 

SERVICIUL PARCARI

BIROUL CONTROL, EVIDENTA, INCASARI

COMPARTIMENT PARCARI SUPRAETAJATE

COMPARTIMENT AMENAJARE PARCARI SI RIDICARI

COMPARTIMENT PARCARI DE RESEDINTA

 

 

 FUNCȚII PUBLICE

SEF SERVICIU

SIMON ION

SEF BIROUGHERGHELES LAURA NATALIA

CONSILIER

BRÂNDA DĂNUȚ HORAȚIU

CONSILIER

PUȘCAȘ DĂNUȚ

CONSILIER

COZAC AUREL

REFERENT

OLAH MIRCEA

REFERENT

STRETEA ANDREI

REFERENT

NEGRECI LUCIA DOINA

REFERENTDRĂGAN CRISTIAN

CONSILIER

ȚINTOI MARIANA ELISABETA

CONSILIER

GHIDEU ALEXANDRA RALUCA

CONSILIERȚIGLE MIRABELA LAVINIA
CONSILIER

PORUMB RALUCA CLAUDIA

CONSILIER

VUȘCAN CLAUDIA

CONSILIER

CACUCI DUMITRU

CONSILIER

COTUȚIU FLORE

CONSILIER

VIERU LIOARA CORNELIA

CONSILIER

CADAR IOAN

CONSILIER

IACOB IONEL

REFERENT
FAUR CORNEL PETRU

REFERENT

BERINDE SERGIU GEORGE

REFERENT

ABRUDAN BOGDAN

CONSILIER

PĂTCAȘ PAUL CRISTIAN

REFERENT

LAZĂR OVIDIU TRAIAN

REFERENT

BORUȘ DACIAN

CONSILIER

MAREȘ MARCEL

REFERENTHALMAGEAN TEODOR
  
  

 

 

 

FUNCȚII CONTRACTUALE

 

CONSILIER

TĂRĂU TEOFIL

CONSILIER

INDREI DORIN

REFERENT

URSUȚ ALEXANDRU

REFERENT

KELEMEN LASZLO

INSP.DE SPECIALITATE

MUDURA CALIN TEODOR

MUNCITOR CALIFICAT I

BERAR EUGEN MIRCEA

MUNCITOR CALIFICAT I

BODEA LUCIAN

MUNCITOR CALIFICAT III

MEGYESI ZSOLT IMRE

MUNCITOR CALIFICAT III

FODOR MARIUS

MUNCITOR CALIFICAT   I

PUȘCAȘ IOAN

MUNCITOR CALIFICAT   I

 

MUNCITOR CALIFICAT   I

LEUCUȚA DORIN MIRCEA

ȘOFER I

RUSKA EDWARD

ȘOFER I

VACANT

SOFER I

NAGY ATTILA

ȘOFER IDRĂGAN MUGUREL PETRU
ȘOFER IPETRUCA IOAN
CONSILIERPATCAS PAUL
MUNCITOR CALIFICAT IITOTH LADISLAU

Înapoi la Servicii si birouri