Trimite unui prieten

Compartiment Sanatate si Securitate în Munca

Exportă PDF - Compartiment Sanatate si Securitate în Munca Tipărește pagina - Compartiment Sanatate si Securitate în Munca Trimite unui prieten - Compartiment Sanatate si Securitate în Munca

publicat de Administrator in Marti , 29 Noiembrie 2011, 14:46

+ - R


Subordonat direct Directorului General al Administratiei Imobiliara Oradea, iar pe linia specialitatii, Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă "Crişana" al judeţului Bihor, Inspectoratului Teritorial de Munca al judetului Bihor.


Are următoarele atribuţii:
Să planifice şi să conducă activităţile de întocmire, aprobare, actualizare, păstrare şi de aplicare a documentelor operative (planul de evacuare, planul de analiză şi acoperire a riscurilor,plan de apărare împotriva incendiilor, plan de pregătire a personalului instituţiei.
- face propuneri de reglementari tehnice si organizatorice a activitatii de aparare impotriva incendiilor in domeniul specific.
- controleaza modul de aplicare a prevederilor legale pentru apararea impotriva incendiilor, in cadrul institutiei, elaboreaza si supune spre analiza directorului executiv, raportul annual de evaluare a nivelului de aparare impotriva incendiilor din domeniul de activitate.
- prelucreaza cu personalul din institutie masurile de prevenire si stingere a incendiilor si verifica cunoasterea acestora.
- prezintă propuneri pentru introducerea în bugetul de venituri şi cheltuieli a fondurilor necesare pentru realizarea măsurilor de prevenirea şi stingerea incendiilor şi protectia securitatii si sanatatii in muncă.
- execută atribuţiile prevăzute în regulamentele şi instrucţiunile pe linia situaţiilor de urgenţă.
- elaborează programe de optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor in domeniul de activitate.
- asigură şi răspunde de dotarea si functionarea mijloacelor de prevenire si stingerea incendiilor din incinta institutiei si locatiile acesteia.
prezinta conducerii, trimestrial sau ori de cate ori situatia impune, raportul de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor
Pentru activităţile de protecţie şi de prevenire a riscurilor profesionale din instituţie, angajati desemnaţi privind securitatea şi sănătatea în munca trebuie :
- să ia măsurile de prevenire, precum şi metodele de lucru aplicate de către angajator sa asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii angajaţilor şi sa fie integrate în ansamblul activităţilor întreprinderii şi/sau unităţii respective şi la toate nivelurile ierarhice;
- să asigure ca planificarea şi introducerea de noi tehnologii sa facă obiectul consultărilor cu angajatii şi/sau reprezentanţii acestora în ceea ce priveşte consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii angajatilor, determinate de alegerea echipamentelor, de condiţiile şi mediul de munca;
- să informeze, cat mai curând posibil, toţi angajatii care sunt sau pot fi expusi unui pericol grav şi iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum şi despre măsurile luate ori care trebuie sa fie luate pentru protecţia lor;
- să ia măsuri şi sa furnize instrucţiuni pentru a da angajatilor posibilitatea sa oprească lucrul şi/sau sa părăsească imediat locul de munca şi sa se îndrepte spre o zona sigura, în caz de pericol grav şi iminent;
- să ţină evidenta accidentelor de munca ce au ca urmare o incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor uşoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum şi a accidentelor de munca,
- să elaboreze pentru autorităţile competente şi în conformitate cu reglementările legale rapoarte privind accidentele de munca suferite de angajatii săi.
- să întocmească un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sa îl aplice corespunzător condiţiilor de munca specifice unităţii;
- să obţină autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în munca, înainte de începerea oricărei activităţi, conform prevederilor legale;
- să stabilească pentru angajati, prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, corespunzător funcţiilor exercitate;
- să asigure şi sa controleze cunoaşterea şi aplicarea de către toţi angajatii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, prin angajatii desemnaţi, prin propria competenta sau prin servicii externe;
- să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în munca, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de munca, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de protecţie necesare;
- la solicitarea inspectorului de munca, participa la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor;
- să asigure o instruire suficienta şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, în special sub forma de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de munca şi postului sau:
a) la angajare;
b) la schimbarea locului de munca sau la transfer;
c) la introducerea unui nou echipament de munca sau a unor modificări ale echipamentului existent;
d) la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru;
e) la executarea unor lucrări speciale.
Relatii interne


DIRECTOR GENERAL


- primeste informari privind activitatea de protectie privind securitatea si sanatatea in munca si P.S.I. din Administratia Imobiliara Oradea;
- primeste la semnat toate lucrarile rezultate din activitatea Compartimentului de Securitate si Sanatate in Munca si P.S.I.
- transmite, decizii corespondenta si sarcini.
- cu celelalte servicii si compartimente
Relatii externe:
Inspectoratul pentru situaţii de urgentă "Crişana" al judetului BihorInspectoratul teritorial de munca a judetului Bihor, Societati comerciale

 

Componenta Compartimentului

 

DRAGOTA FLORICA REFERENT

 

 

 

Înapoi la Servicii si birouri