Trimite unui prieten

Compartiment Resurse Umane si Salarizare

Exportă PDF - Compartiment Resurse Umane si Salarizare Tipărește pagina - Compartiment Resurse Umane si Salarizare Trimite unui prieten - Compartiment Resurse Umane si Salarizare

publicat de Administrator in Marti , 29 Noiembrie 2011, 15:03

+ - R


Obiective:
 Managementul resurselor umane – salarizare
-
 Aplicarea legislaţiei privind:
recrutarea, numirea, promovarea,  evaluarea performanţelor profesionale individuale, motivarea, formarea profesională, sancţionarea disciplinară, încetarea raportului de serviciu/muncă a angajaţilor  (funcţionari publici şi personal contractual)   din cadrul instituţiei.
- Calculul drepturilor salariale, a obligaţiilor faţă de bugetul asigurarilor sociale şi de stat, precum  şi a fişelor fiscale ale angajaţilorPrincipalele atributii:
-          asigură, la solicitarea conducerii instituţiei, întocmirea formalităţilor privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal, conform prevederilor legale;
-          întocmeşte planul de ocupare a funcţiilor  publice pe baza normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;
-          asigură întocmirea formalităţilor privind scoaterea la concurs a posturilor vacante  şi răspunde de organizarea în condiţii optime a procedurilor specifice concursurilor  pentru funcţii publice şi contractuale;
-          asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante şi întocmeşte documentaţiile privind încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de concurs în conformitate cu prevederile legale;
-          asigură organizarea examenelor  pentru promovarea angajatilor, care au absolvit o forma de învaţământ superior, în specialitatea în care îşi desfaşoară activitatea;
-          asigură organizarea concursurilor pentru promovarea funcţionarilor publici în grad profesional, în limita funcţiilor publice rezervate promovării prin planul de ocupare a funcţiilor publice,
-          întocmeşte documentaţia privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu sau a contractului individual de muncă,  precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia privind funcţia publică şi de legislaţia muncii pentru personalul din aparatul de specialitate;
-          întocmeşte documentaţia în vederea exercitării cu caracter temporar a funcţiilor publice de conducere vacante sau ale căror titulari sunt suspendaţi în condiţile legii; 
-          întocmeşte documentaţia pentru stabilirea salariilor de bază, indemnizaţiilor de conducere, salariilor de merit , sporului de vechime şi a altor sporuri;
-          întocmeşte statul de personal ori de câte ori intervin schimbari privind drepturile salariale lunare (salariul de încadrare, indemnizaţia de conducere, salariul de merit, sporul de vechime, etc.) sau noi angajări;
-          în cadrul numărului total de posturi aprobate, Compartimentul Resurse Umane – Salarizare, supune directorului executiv spre aprobare modificarea raporturilor de serviciu prin mutarea în cadrul altui compartiment, la solicitarea justificată a şefilor de compartimente, conform legislatiei in vigoare;
-          acordă asistenţă funcţionarilor publici de conducere şi personalului contractual cu funcţii de conducere,  în vederea întocmirii fişelor de post. Răspunde şi ţine evidenţa acestora, conform prevederilor legale;
-          întocmeşte , gestionează şi răspunde de dosarele profesionale ale funcţionarilor publici precum şi dosarele personale ale personalului contractual, conform prevederilor legale;
-          asigura actualizarea bazei de date specifică activitaţii de resurse umane;
-          întocmeste documentaţia privind acordarea salariilor de merit, conform legislaţiei în vigoare;
 
-          ţine  evidenţa orelor suplimentare efectuate pe baza pontajelor cu asigurarea încadrării în plafonul legal. Răspunde de evidenţa orelor suplimentare efectuate, plătite sau recuperate;
-          întocmeşte şi  verifică  centralizatorul lunar de prezenţă. Răspunde de prezenţa la serviciu a angajaţilor şi de pontajele lunare.
-          solicită conducătorilor de compartimente, pe baza ofertelor instituţiilor specializate, propuneri privind angajaţii care vor participa la cursurile de formare/perfecţionare profesionala şi pe baza acestora întocmeşte planul de formare profesionala, pe care îl supune aprobarii directorului executiv;
-          întocmeşte formalităţile privind participarea la cursurile de formare/perfecţionare profesională;
-          asigura întocmirea formalităţilor necesare obţinerii de către angajaţi a Permisului European de Operare pe Calculator, conform legislaţiei în domeniu;
-          întocmeşte şi gestionează dosarele profesionale ale funcţionarilor publici, conform prevederilor legale;
-          asigura introducerea în baza de date a concediilor de odihna, a concediilor suplimentare ale salariaţilor şi a concediilor medicale, în baza cererilor acestora şi a certificatelor medicale;
-          întocmeşte referate privind propunerea de sancţionare disciplinară a angajaţilor, pe baza raportului Comisiei de disciplină cu sancţiunea dispusă de dirctorul execuţiv  şi/sau a referatului şefilor ierarhici ai angajaţilor în ceea ce priveşte mustrarea sau avertismentul scris,  cu respectarea prevederilor legale;
-          răspunde de completarea corectă,  păstrarea în bune condiţii şi gestionarea carnetelor de muncă  pentru toţi angajaţii instituţiei;
-          solicită şi centralizează, conform prevederilor legale, fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual şi rapoartele de evaluare ale funcţionarilor publici;
-          întocmeşte şi  vizează legitimaţiile  de serviciu;
-          eliberează,  la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat, vechimea în muncă şi  drepturile salariale brute (salarii de bază, sporuri de conducere, salar de merit, spor de vechime etc.); 
-          actualizează   baza de date KeyPont cu modificările din statul de personal;
-          verifica utilizarea cartelelor de proximitate pentru întocmirea corecta a pontajului lunar;
-          asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru limita de varsta sau invaliditate. Eliberează angajatului, la îndeplinirea condiţiilor legale, actele necesare depunerii documentaţiei de pensionare la Casa Judeţeană de Pensii Bihor;
-          solicită personalului întocmirea şi/sau actualizarea declaratiilor de avere şi a declaraţiilor de interese şi asigură gestiunea acestor documente, conform legislaţiei în vigoare;
-          întocmeşte şi actualizează registrul de evidenţă a salariatilor, conform legislaţiei în vigoare.
-          solicita personalului din instituţie, completarea si actualizarea declaratiilor de avere, a declaratiilor de interese si asigura gestiunea acestor documente, conform legislatiei in vigoare. Răspunde de preluarea şi păstrarea declaraţiilor de avere şi a celor de interese ale angajaţilor instituţiei  precum şi de publicarea acestora pe pagina de internet a instituţiei confom legii;
-          asigură întocmirea formalităţilor pentru efectuarea practicii pofesionale de către studenţii care solicită acest lucru şi eliberează adeverinţe  în acest sens;
 
-          asigură legătura Instituţiei cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Bucureşti de către care este coordonat metodologic.
-          răspunde de Implementarea standadului de calitate ISO
 
-          răspunde de confidenţialitatea datelor la care are acces , în afara celor cu caracter public
-          întocmeşte statele de plată pentru salarii, în baza centralizării datelor din pontaje, cereri de concedii de odihnă, concediilor de boală, referatelor de ore suplimentare sau orele de noapte;
-          întocmeşte  şi depune fişele fiscale (FF1 şi FF2) ale salariaţilor;
-          răspunde de efectuarea corectă în termenul legal  a viramentelor pentru salarii;
-          răspunde de corecta determinare a datoriilor faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale;
-          răspunde pentru depunerea la organele competente în termen legal a declaraţiilor privind:
-          impozitul pe salarii şi venituri asimilate acestora
-          contribuţia la asigurări sociale
-          contribuţia la asigurările sociale de sănătate
-          contribuţia la fondul de şomaj
-          ţine evidenţa reţinerilor din salarii a angajaţilor;
-          intocmeşte şi depune situaţiile privind cheltuielile cu salarii la Administraţia Financiară, la termenele stabilite de lege; 
Relaţii interne Director general:
-          transmite decizii cu caracter obligatoriu sub rezerva legalităţii în ceea ce priveşte problemele de personal ale instituţiei;
-          primeşte la semnat pentru aprobare: statul de personal, documentele privind demararea procedurilor privind scoaterea la concurs a posturilor vacante din statul de funcţii, Regulamentul Intern al instituţiei elaborat de către birou, Planul de ocupare al funcţiilor publice, Planul de perfecţionare profesională al angajaţilor,
-          emite decizii cu privire la raporturile de serviciu şi la raporturile de muncă ale angajaţilor ;
-          transmite corespondenţa
-          aprobă toate documentele rezultate din activitatea compartimentului;
Relaţii externe:
Ministerul Administraţiei şi Internelor; Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale; Ministerul Finanţelor Publice; Agenţia    Naţională a Funcţionarilor Publici; Centrul Naţional şi Centrele Regionale de  formare continuă a funcţionarilor publici a Institutului Naţional de Administraţie;Instituţii publice locale: Primăria municipiului Oradea, Direcţia de Muncă , Solidalitate şi Familie Bihor; Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor; Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor; Casa Judeţeană de Pensii Bihor; Agenţia  Judeţeană de Formare şi  Ocupare Profesională Bihor; Instituţia Prefectului Bihor; Consiliul Judeţean Bihor;  Instituţiile publice subordonate Consiliului Local: Administraţia Social Comunitară Oradea, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Oradea, Clubul Sportiv municipal Oradea;
-          Colaborare  în cadrul compartimentelor

 

Componenta compartimentului

 

 

PALER MALINACONSILIER
HRIHORISAN ADRIANCONSILIER
Înapoi la Servicii si birouri