Trimite unui prieten

Compartiment Documente de Proprietate

Exportă PDF - Compartiment Documente de Proprietate Tipărește pagina - Compartiment Documente de Proprietate Trimite unui prieten - Compartiment Documente de Proprietate

publicat de Administrator in Marti , 29 Noiembrie 2011, 14:50

+ - R


Compartiment Documente de Proprietate 
 -          Prezintă, în copie xerox, actele disponibile solicitate de către Comisia de aplicare a Legii 112/1995 şi a Legii 10/2001 în vederea soluţionării cererilor de retrocedare a imobilelor revendicate.
-          Întocmeşte procesul verbal de punere în posesie pentru imobilele retrocedate în temeiul Legii 10/2001,OUG nr.94/2000 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002 Decizii sau sentinţe civile pronunţate de instituţiile abilitate.
-          Pune la dispoziţia Serviciilor Juridice din PMO, AIO,ASCO, în copii xerox, toate documentele solicitate pe bază de notă internă aprobată de conducere, necesare prelucrarii cauzelor aflate pe rol.
-          Pune la dispoziţia serviciilor interesate din Primăria Municipiului Oradea şi Administraţia Imobiliară Oradea, documentele de cazier, eliberând copii xerox când este cazul, în vederea soluţionării notificărilor adresate în temeiul Legii 10/2001.
-          Eliberează spre consultare documentele de cazier persoanelor în drept, numai după numerotare filelor şi sub semnătura solicitantului, în registrul de evidenţă deschis în acest sens.
-          Se ocupă de recondiţionarea şi îndosarierea documenelor de cazier al locuinţelor fond de stat.
-          Conduce evidenţa la zi a registrelor de evidenţă pentru imobilele restituite în natură în baza Legii 10/2001, OUG nr.94/2000 – Legea 501/2002 şi în baza dreptului civil.
-          Recepţionează apartamentele, cumpărate prin licitaţie publică, în fondul municipal de locuinţe sau orice alte achiziţii de apartamente, schimb imobiliar, transfer etc.
-          Întocmeşte cazierele locuinţelor din fondul municipal de locuinţe, fond de stat,învăţământ şi sănătate, pe baza actelor de vânzare cumpărare şi a extraselor C.F. asigurând înregistrarea lor în registrele de evidenţă a cazierelor.
-          Soluţionează în termen legal corespondenţa primită, după o prealabilă verificare în teren a sesizărilor, sau reclamaţiilor adresate de către cetăţeni, sau persoane juridice, privitor la imobilele administrate.
-          Răspunde de respectarea termenelor stabilite pentru diverse acţiuni, dispuse de conducerea Primăriei Municipiului Oradea sau Administraţia Imobiliară Oradea.
-          Răspunde de informarea corectă şi la timp a şefilor ierarhici cu probleme de patrimoniu.
-          Răspunde de respectarea prevederilor legii 188/1999 privind responsabilităţile funcţionarului public.
-          Răspunde conform obligaţiilor ce îi revin în conformitate cu statutul de funcţionar public.
-          Ţine evidenţa dosarelor de evaluare întocmite în vederea stabilirii ofertelor de despăgubirii pentru solicitanţi în temeiul Legii 10/2001.
-          Răspunde de aplicarea în sfera sa de activitate a HCL sau deciziilor conducerii instituţiei.
-          Se preocupă de completarea dosarelor cu documentele necesare pentru notarea construcţiilor în proprietatea Statului Român, sau domeniul public sau privat al municipiului Oradea în colile CF.
-          Se preocupă şi răspunde de notarea edificatelor nenotate din învăţământul preuniversitar şi sănătate în colile CF sau CFNDF.
-          Răspunde de notarea în CFNDF a investiţiilor date în folosinţă, proprietatea publică sau privată a municipiului Oradea din domeniul învăţământului, sănătate, cultură etc.
-          Eliberează copii xerox de pe documente din arhiva AIO în baza solicitării scrise, pentru persoane fizice sau juridice (după achitarea taxei speciale) precum şi pentru serviciile, birourile sau compartimentele din AIO sau PMO pe bază de notă internă semnată de cei în drept.

 

Componenta Compartimentului

 

CONSILIER

DUMA NICOLAE DANUT

CONSILIER

NEGRUTIU MONICA LOREDANA

 

Înapoi la Servicii si birouri